VÁSÁROLJ ÉS NYERJ! – 2023. július

 

 

 

 

 

A ”VÁSÁROLJ ÉS NYERJ! – 2023. július”

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

 

A „VÁSÁROLJ ÉS NYERJ! – 2023. július” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA 

(A TOVÁBBIAKBAN:JÁTÉKSZABÁLYZAT)

KÉRJÜK, HOGY JELEN JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

1.A Játék szervezője

1.1. A VÁSÁROLJ ÉS NYERJ! – 2023. július” elnevezésű, ajándéksorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a HELL ENERGY Store Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-710935; adószám: 12937420-2-42; Közösségi adószám: HU12937420; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

2.Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 2.2., 2.3. és 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, 

2.1.1. aki Honlap, azaz a https://www.hellenergystore.com domain alatti weboldal tekintetében regisztrált profillal rendelkezik, és azzal, továbbá vendégként a Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartama alatt,

2.1.2. a Honlap felületén, azaz a https://www.hellenergystore.com weboldalon megvásárolja a Honlapon elérhető termék(ek)et.

2.1.3. A 2.1.2 pontban rögzített termék(ek) egyszeri megrendelése egy Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) benyújtását jelenti, amelyre tekintettel Játékos korlátlan számú érvényes pályázatot jogosult benyújtani.

2.1.2. Játékos a Pályázat benyújtásával egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és rendelkezést, amely magában foglalja a Játék szervezése és lebonyolítása tekintetében meghatározott, és jelen Játékszabályzat részét képező adatvédelmi-, és biztonsági rendelkezést.

2.2. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.6. pontjában felsorolt nyeremények igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

 

2.3. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4. A Játékból ki vannak zárva a Szervező megbízottjai és munkavállalói, a Szervező, mint gazdasági társaság ügyvezetését ellátó személyek, Szervező tagjai és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.5. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos korlátlan számú érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek. 

Ha a Játékos a Játék során nem saját maga által regisztrált profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos profil jogosultságából fakadó vitákkal, jogvitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.6. A Játékosok a Profil regisztráció során, a vásárlás megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása vagy a regisztrált profil törlése) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például, de nem kizárólagosan kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a

Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban.

2.10. A Játékból kizárásra kerülnek azok a nyertes Játékosok, akik a Pályázatuk alapjául szolgáló megrendeléstől, a jogszabályban rögzített határidőn belül érvényesen, joghatályos módon elállnak.

2.11. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Pályázatuk benyújtását követően, legkésőbb jelen Szabályzat 3. pontjában rögzített Játék időtartama lezárultáig a Szervező elektronikus levelezési címére küldött nyilatkozatukban visszavonják Pályázatukat vagy a Pályázatuk alapjául szolgáló megrendeléstől 14 napon belül elállnak. A Pályázat visszavonásáról szóló nyilatkozatban Játékos köteles feltüntetni a megrendelésével számára biztosított, a számlán szereplő alábbi minta szerinti, ”HELL-” szóból és 4-5 darab számjegysorból álló  (HELL-számjegyek) azonosító kódot: HELL-0123

A Szervező e-mail címe: ugyfelszolgalat@hellenergystore.com

 

2.12. A Játék szempontjából nem minősülnek pályázatnak azok, amelyek jelen Szabályzat 3. pontjában rögzített határidőn kívül vagy a jelen Szabályzat 2. pontjában rögzített feltételek teljesülésének hiányában kerülnek benyújtásra.

3.A Játék időtartama

3.1 A Játék 2023. július hó 05. napján 10:00 perctől 2023. július hó 28. napja 14 óra 30 percig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”).

4.A Játék menete és a nyeremények

4.1. A Játékosok feladata a következő:

A Játék során a Honlap, azaz a https://www.hellenergystore.comdomain alatti weboldal tekintetében regisztrált profillal, továbbá vendégként a Honlapon történő termék megvásárlását követően Szervező által Játékos számára juttatja a vásárlás alapján kiállított számlát. A számlán a jelen Szabályzat 2.11. pontjában meghatározott azonosító kód szerepel.

A Játék időtartama alatti, és jelen pontban rögzített feltételeknek megfelelő vásárlása, továbbá a jelen Játékszabályzat elfogadása a Pályázat benyújtásának minősül.

A Játékosok által benyújtott Pályázat a számlán szereplő azonosító kód alapján kerül Szervező saját elektronikus rendszerében és adatbázisában regisztrálásra.

4.2. A Nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kihúzásra (a random.org segítségével), a nyilvános húzás lehetséges fizikai feltételeinek biztosításával, közjegyző jelenlétében.

4.3. Az a Játékos vehet részt a Játékban, aki a részvételi feltételek teljesülésén túl legalább 1 (egy) darab érvényes Pályázatot benyújt. A Játék időtartamán kívül benyújtott Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre, azok érvénytelen Pályázatnak minősülnek.

4.5. A Szervező a Játék időtartama alatt, nyereményként 1-1 (egy-egy), mindösszesen 2 (kettő) nyertes Játékos számára biztosítja a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeket, jelen Szabályzat 5.2 pontjában rögzítettek figyelembevételével.

4.6. Nyeremények: A Játékban kisorsolásra kerül az alábbi 2 (kettő) darab nyereménycsomag (a továbbiakban együttesen: „Nyeremények”) a fentiek szerint megjelölt 1-1, mindösszesen 2 nyertes részére:

 1. csomag: 1 (egy) db HELL Autóshűtő
 2. csomag: 1 (egy) db HELL Autóshűtő

4.7. A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

4.8. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.

 

 1. A Nyeremények sorsolása, Nyertesek értesítése és a Nyeremények átadása 5.1. A Nyeremények sorsolásának időpontja és menete:

Sorsolás időpontja: 2023. július hó 31. napja 9 óra 00 perc

           Nyeremény sorsolásának helyszíne: Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 2, 3527..

5.2. A Szervező a sorsoláson, nyereményenként (nyereménycsomag)  1-1 (egy-egy), mindösszesen 2 (kettő) nyertes Pályázatot és nyereményenként 1-1 (egy-egy), mindösszesen 2 (kettő) tartalék nyertes Pályázatot sorsol ki.

A Tartalék nyertes Játékos a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertes Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

Kizárására kerül a Nyertes Játékos különösen akkor, amikor a nyertes Játékos a Pályázata alapjául szolgáló megrendelésétől a jogszabályokban rögzített határidőn belül érvényesen, joghatályos módon eláll.

5.3. A Szervező a jelen Játékszabályzat 4.6 pontjában meghatározott Nyeremény esetén, a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 2023. augusztus hó 10. napján értesíti az egyes nyertes Játékosokat elektronikus levél formájában (e-mail), a megrendelés során megadott és a Szervező rendelkezésére bocsátott elektronikus levelezési címére történő tájékoztatás megküldésével (a továbbiakban: „Értesítés”). 

5.4. Nyertes Játékos az Értesítés megküldését követően köteles Szervezővel felvenni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a Nyeremény részére megküldésre kerüljön. Szervező a nyertes Játékos ezen pontban rögzített kötelezettség teljesítésének részleteire külön felhívja a figyelmet az Értesítésben.

A jelen Játékszabályzat 4.6. pontjában meghatározott Nyeremény átadására a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség a nyertes Játékos, a Pályázat benyújtása során megadott számlázási címére, postai úton (a továbbiakban „Kézbesítés”). A Nyeremény kézbesítésével felmerülő költségeket Szervező viseli.

A nyertes Játékost megillető, de részére bármely okból át nem adott nyeremények értékét Szervező köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe.

Jelen Játékszabályzatban rögzítettek, különös tekintettel a sorsolás részleteire, helyszínére, a sorsolás nyilvánosságára megfelelően alkalmazandó Tartalék Nyertes sorsolása esetén is.

6. Adózás, költségek

6.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén túl, hatósági bejelentési, illetékfizetési, igazgatási szolgáltatási díj megfizetési kötelezettség terheli.

 

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

7.1. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező elérhető adatvédelmi tájékoztatója, továbbá jelen Játékszabályzatban rögzített adatvédelmi-, és biztonsági szabályok alapján kerül sor.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Pályázat hiányosságáért vagy hibájáért a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlap, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.4. Ha a Játékos a Pályázat feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5. Szervező kizárja a felelősségégét a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerült feladatok ellátására harmadik személyt bízzon meg.

8.7. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.9. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Adatkezelési tájékoztatás

A HELL ENERGY Store Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-710935; adószám: 12937420-2-42; Közösségi adószám: HU12937420; a továbbiakban: „HELL” vagy „Adatkezelő”). 

A HELL elérhetőségei: ugyfelszolgalat@hellenergystore.com

Az Adatkezelőnél jelenleg nincsen adatvédelmi tisztviselő. A HELL adatkezelésével kapcsolatos részletes információk: 

https://hellenergystore.com/pages/gdpr-adatvedelmi-nyilatkozat

2. Az adatkezelés megnevezése és célja,  

A HELL ENERGY Store Kft., mint Adatkezelő a VÁSÁROLJ ÉS NYERJ! – 2023. július” elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték") résztvevő játékosoknak a Nyereményjáték szervezéséhez és lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. 

Az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolításának kapcsán további adatfeldolgozókat igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat stb.).

3.Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR") 6. cikk (1) a) pontja alapján az, hogy az adatkezelés az Érintett (Játékos) hozzájárulásán alapul. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását

A szerződés (a Nyereményjáték) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

 1. a nyertes Játékosok (a továbbiakban: „nyertes Játékosok”, valamint a „Tartalék nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, a HELL hozzájárulásuk visszavonásáig, vagy a

Nyereményjáték végéig jogosult kezelni;

 1. a nem nyertes Játékosok (a továbbiakban: „Nem nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, a HELL hozzájárulásuk visszavonásáig vagy a Nyereményjáték végéig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli az Érintett által megadott személyes adatokat.

 

4.A kezelt adatok köre

A HELL a Nyereményjátékkal kapcsolatban a nyertes Játékosok, a Tartalék nyertes Játékosok és a Nem nyertes Játékosok alábbi adatait kezeli:

Érintett

A        kezelt        személyes

adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

 

 

 

 

 

 

 

 

Valamennyi játékos 

Profil

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is. Az érintett hozzájárulása a post megosztásával lép érvénybe. Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a post törlésével vagy a megadott elérhetőségre megküldött törlési kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

A nyertes azonosítása, az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett

nyereményjátékban                   való részvétel                   során,       a                   Játék lebonyolítása                   érdekében kerülnek kezelésre.

Profil címe

 

 

 

 

 

 

 

Nyertes            játékos,

valamint 

Tartalék            nyertes

játékos

a) Profil és Profil címe;

 

 

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán alapul.

Nyertes beazonosítása.

A               nyereményjáték népszerűsítése        és                   annak igazolása céljából történő közzététel.

 

b) teljes név (vezetéknév és keresztnév);

 

Nyertes beazonosítása. 

A               nyereményjáték népszerűsítése        és                   annak igazolása céljából történő közzététel.

 

c) lakcím;

 

Nyeremény          kézbesítése,

kapcsolatfelvétel, beazonosítás.

d) születési idő

 

Részvételi feltétlenek való korosztályi megfelelőség ellenőrzése.

e) telefonszám;

 

Kapcsolattartás nyertessel.

f) e-mail cím;

 

Kapcsolattartás nyertessel.

g)            személyigazolvány

száma

 

Nyertes beazonosítása.

 

A nem nyertes Tartaléknyertes Játékosok személyes adatainak kezelése a Játék lebonyolítását követően a Nem nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik.

 

5.Az adatkezelés időtartama

5.1. Nem nyertes Játékosok személyes adatai

A Nem nyertes Játékosok személyes adatait a HELL a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

5.2. Nyertes Játékosok és Tartalék nyertes Játékosok személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a nyertes Játékosok személyes adatait a HELL az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a HELL a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a HELL a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a HELL az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

Nyertes Játékosok és Tartalék nyertes Játékosok nevének közzététele a weblapon és az adatkezelő által kezelt közösségi médiában

A Nyertes Játékosok és Tartalék nyertes Játékosok egyebekben tudomásul veszik, hogy hozzájárulásukkal a sorsolást követően teljes nevük, facebook profil nevük az Adatkezelő https://www.hellenergystore.com valamint, a https://www.hellenergy.com internetes oldalain, valamint az Adatkezelő által kezelt közösségi média oldalain (Facebook/Instagram/stb.) a Játék népszerűsítése és annak igazolása céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján közzétételre kerüljön.

6.Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a HELL és az esetleges további adatfeldolgozók szervezetén belül.

7.Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

A HELL a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

8.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

8.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

8.1.1 Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a HELL ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A HELL adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.hellenergy.com/hu/adatkezelesi-nyilatkozat-hell/, továbbá a https://www.hellenergystore.com/adatvedelmi-nyilatkozat weboldalra.

8.1.2. A HELL indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról a HELL a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.1.3. A HELL az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a HELL részére igazolja.

8.2. Az érintett hozzáférési joga

8.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a HELLtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai;

 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a HELL közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 3. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 4. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a HELLtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 5. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 6. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

8.2.2. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a HELL az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a HELL az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3. A helyesbítéshez való jog

8.3.1. Az érintett jogosult arra, hogy a HELL kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

8.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a HELL gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat a HELLre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.4.2. Ha a HELL nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4.3. Az 8.4.1. és 8.4.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a HELLre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 8.4.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HELL ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a HELLnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a HELL jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5.2. Ha az adatkezelés az 8.5.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a HELL előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

8.6.1. A HELL minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a HELL tájékoztatja e címzettekről.

8.7. A tiltakozáshoz való jog

8.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a HELL nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

8.7.3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.7.4. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.7.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

8.8. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.9.1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

8.9.2. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

8.9.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.10. A HELLel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.10.1.Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

8.10.2.A HELLel vagy az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni eljárást a HELL vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Miskolc, 2023. június hó 28. napja. © 2021 HELL ENERGY Store Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva! 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLOGASS KEDVEDRE!