HELL Ice Coffee 2024 januári TikTok nyereményjáték

A „HELL Ice Coffee 2024 januári TikTok nyereményjáték” részvételi feltételei és szabályzata
(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 1. A Játék szervezője

1.1. „HELL Ice Coffee 2024 januári TikTok nyereményjáték” elnevezésű TikTok nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 17782263-5-44; csoportos adószám: 13324223-4-44; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező ügynöksége, a Deep Creative Collective Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. fszt. 1., adószám: 29249943-2-07, Cg.: 07 09 032253; a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 1. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, saját TikTok profillal (a továbbiakban: „TikTok Profil”), és magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartama (a továbbiakban: „Játék Időtartama”) alatt

2.1.1 A https://www.tiktok.com/ URL alatti weboldalon (a továbbiakban: „TikTok”-on) található @hell_icecoffee elnevezésű TikTok rajongói Oldal (A https://www.tiktok.com/@hell_icecoffee, a továbbiakban: „Rajongói Oldal”) felületét beköveti és

2.1.2. a 2024. január 25-én közzétett bejegyzés Észerint, a jelen Játékszabályzat 4.2. pontban meghatározott módon kommentben válaszol (a továbbiakban: „Komment Pályázat”) és

2.1.3. A Pályázat benyújtásával egyben elfogadja

(i) a jelen Játékszabályzatban és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban, valamint

(ii) a TikTok által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

2.1.4. A Komment Pályázat benyújtása a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint a Játékost a nyeremények megnyerésére jogosítja. A Komment Pályázat benyújtásával a Játékos kizárólag a jelen Játékszabályzat 6. pontja szerinti nyeremények megnyerésére válhat jogosulttá.

2.2. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.6. pontjában felsorolt nyeremények igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító munkavállalói, szervezetének tagjai, megbízottjai és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.5. Egy (1) Játékos egy (1) érvényes Komment Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Komment Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek. A Szervező kizárólag azokat a Komment Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját TikTok Profiljukon keresztül küldenek be a Játékba. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált TikTok Profilt vesz igénybe, a Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékost a Játékból kizárja, és a Játékkal kapcsolatos TikTok Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.

2.6. Egy (1) Játékos egy (1) érvényes Komment Pályázattal vehet részt a Játékban, azaz legfeljebb egy (1) ajándékcsomagra válhat jogosulttá. A Komment Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek. A Szervező kizárólag azokat a Videó Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját TikTok Profiljukra történő feltöltés útján küldenek be a Játékba. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált TikTok Profilt vesz igénybe, a Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékost a Játékból kizárja, és a Játékkal kapcsolatos TikTok Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.

2.6. Játékos jelen Játékszabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a Komment Pályázat, benyújtása során megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

2.7. A Játékosok a TikTok regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, TikTok Profil törlése, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.8. A Komment Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Komment Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált TikTok Profilokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játék szempontjából – a Szervező, illetve a Lebonyolító saját hatáskörben meghozott döntése alapján – szabálytalannak minősülnek azok a Komment Pályázatok, amelyek

(i) obszcén szavakat tartalmaznak,

(ii) szexuális tartalmúak,

(iii) sértik a jó ízlést és erkölcsöt

(iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak,

(v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak,

(vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak,

(vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek,

(viii) reklám értékűek,

(ix) a Szervező vagy Lebonyolító, azok tagjai, szervezetük tisztségviselői, munkavállalói személyiségi jogát, különös tekintettel a jó hírnév és becsülethez fűződő jogra, sértik,

(x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát,

(xi) jogsértők, 

(xii) továbbá amelyek tartalma ütközik a TikTok vonatkozó szabályzatában és tájékoztatójában foglaltakkal, Felhasználási Feltételeiben és annak részét képező irányadó tájékoztatókban és irányelvekben foglaltakkal, továbbá a TikTok promóciókra vonatkozó szabályaival. 

(xiii) továbbá amelyek tartalma ütközik a TikTok vonatkozó szabályzatában és tájékoztatójában foglaltakkal, Felhasználási Feltételeiben és annak részét képező irányadó tájékoztatókban és irányelvekben foglaltakkal, továbbá a TikTok promóciókra vonatkozó szabályaival.

(xiv) amelyek közéleti tárgykört érintenek vagy amely kérdéseket Szervező közéleti vonatkozásúnak minősít,

(xv) amelyek Szervező vagy Lebonyolító üzleti titkaira irányulnak.

2.12. A Komment Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Komment Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból vagy az általa kezelt Rajongói Oldalról kizárja.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2024. január 25. napján 13 óra 00 perctől 2024. január 31. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”)

 1. A Játék menete és a nyeremények

4.1. A Szervező a Játék során közzétesz 2024. január 25-én egy videót a @hell_icecoffee TikTok Rajongói oldalán.

4.2. A Játékosok feladata a következő:

A Játékosnak (i) be kell követnie a (ii) a 4.1. pontban megjelölt videóban bemutatott feltételek alapján kell a videó komment részlegére kommentben válaszolnia.

4.3. A Játékszabályzat 4.6. pontjában részletezett nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kisorsolásra (az úgynevezett https://pikkik.com/ segítségével).

4.4. Az a Játékos vehet részt a Játékban, aki a jelen Játékszabályzat 2.5. pontjával, illetve 2.6. pontjával összhangban legalább 1 (egy) darab érvényes Komment Pályázatot beküld. A Játék időtartamán kívül feltöltött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre.

4.5. A Szervező a Játék időtartama alatt a Komment Pályázatot beküldő Játékosok közül 5 (öt) nyertes Játékos számára biztosítja a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményt (a továbbiakban: külön-külön „Nyertes Játékos”, míg együttesen „Nyertes Játékosok”).

4.6. Nyeremény: A Játékban a Komment Pályázatot benyújtók között kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények (a továbbiakban együttesen: „Nyeremények”):

 • 3 tálca/csomag HELL Ice Coffee fejenként, összesen 5 (öt) Nyertesnek/ Játékosoknak. Figyelemmel arra, hogy a Játék időtartama alatt egy alkalommal kerül sor összesen öt (5) sorsolásra, a Játékban kisorolásra kerülő összes nyeremény 5 x 3, azaz összesen tizenöt (15) tálca, amely összesen 360 HELL Ice Coffee italt tartalmaz különböző ízekben.

4.7. A Játékos kizárólag a Szervező által felkínált fenti Nyereményekre válhat jogosulttá. A Játékos nem jogosult a részére felajánlott Nyeremény helyett másikat igényelni, illetve a Nyeremény bármely jellemzőjét megváltoztatni vagy megválasztani. A Szervező a Nyeremények összetételét maga határozza meg, amelynek jogát másnak nem engedi át. A Nyeremények paraméterei megváltoztatásának jogát minden esetben fenntartja. A felajánlott nyeremények készpénzre nem válthatók át.

4.8. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

4.9. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

4.10. A Nyertes Játékosok egyénenként legfeljebb egy nyereményt nyerhetnek.

 1. A Nyeremények sorsolása, nyertesek értesítése és a Nyeremények átadása

5.1. A Nyeremények sorsolásának időpontja: 2024. február 1. 9:30

5.2. A Nyeremény sorsolásának helyszíne: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép. A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes platform segítségével, a https://pikkik.com/ használatával történik.

5.3. A Szervező a sorsoláson összesen 5 (öt) nyertes Komment Pályázatot és 5 (öt) tartaléknyertes Komment Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes Komment Pályázat a Komment Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre a jelen Játékszabályzat 5. pontjában írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Komment Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a Nyertes Játékos a Játékból a Komment Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

5.4. A Lebonyolító a Nyeremények tekintetében az alábbiak szerint értesíti az egyes Nyertes Játékosokat privát TikTok üzenetben (a továbbiakban: „Értesítés”).

A Nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel időpontja: 2024. február 1. 16:00 óráig. A Nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel a Szervező @hell_icecoffee alatt elérhető TikTok profilján (a továbbiakban: „Rajongói Oldal”) keresztül történik, a TikTok felületén a Nyertes Játékosok részére küldött Értesítéssel.

A Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételének feltételeként kötelesek az Értesítést annak megküldésétől számított legkésőbb 5 (öt) napon belül visszaigazolni a Rajongói Oldalnak küldött TikTok privát üzenetben és a Nyeremény átvételéhez szükséges a következő személyes adataikat pontosan megadni: (i) teljes név, (ii) lakcím – szállítási cím, (iii) telefonszám (iv) e-mail cím (v) édesanyja neve (a továbbiakban: „Visszaigazolás”).

A Szervező vagy a Lebonyolító a Visszaigazolásra annak megérkezésétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül válaszüzenetet küld, amelyben tisztázza a Nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. Amennyiben egy Nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a fentebb kért adatokat nem adja meg, úgy azon Nyertes Játékos Komment Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost jelöli ki. A tartaléknyertes Játékosnak a Nyeremény visszaigazolására a Nyertes Játékosra vonatkozó, fent megjelölt azonos feltételek vonatkoznak. Amennyiben a Tartaléknyertes Játékos válik jogosulttá a Nyereményre, úgy a Nyertes Játékosokra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Ha a Nyertes Játékosok, illetve a Tartaléknyertes Játékosok sem tudják átvenni a Nyereményeket, akkor a szervező önhatalmúlag rendelkezhet felettük.

A Lebonyolító a nyereményeket a sorsolástól számított 90 (kilencven) munkanapon belül köteles átadnia a Nyertes Játékosoknak. A Nyeremények átadásával kapcsolatos költségeket a Szervező viseli.

 1. Adózás, költségek

7.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

8.1. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://www.hellenergy.com/adatkezelesi-nyilatkozat/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „HELL Ice Coffee 2024 januári TikTok nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékhoz nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1. A Komment Pályázat hiányosságáért/hibájáért a Nyeremények átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.tiktok.com/, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.4. Ha a Játékos a Komment Pályázat feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Rajongói Oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a TikTok nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.6. A Játékos a TikTok promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a https://www.tiktok.com/ weboldalt üzemeltető társasággal (TikTok, valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. Szervező kijelenti és elismeri, hogy a jelen Játékot a TikTok nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a Játék nem kapcsolódik az TikTokhoz. Az adatszolgáltatás nem a TikTok részére, hanem a Szervező részére történik.

9.7. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

9.8. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

9.9. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Adatkezelési tájékoztatás

a „HELL Ice Coffee 2024 januári TikTok nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékhoz

 1. Az adatkezelő

A HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 13324223-4-44; a továbbiakban: „HELL” vagy „Adatkezelő”). A HELL elérhetőségei: info@hellenergy.hu Az Adatkezelőnél jelenleg nincsen adatvédelmi tisztviselő. A HELL adatkezelésével kapcsolatos részletes információk: https://www.hellenergy.com/adatkezelesi-nyilatkozat/

 

 1. Az adatkezelés megnevezése és célja, az adatfeldolgozók

A HELL, mint adatkezelő a „HELL Ice Coffee 2024 januári TikTok nyereményjátékelnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék") résztvevő játékosoknak a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott társaság, a Deep Creative Collective Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. fszt. 1., adószám: 29249943-2-07, Cg.: 07 09 032253; a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el. Ilyen feladat például: Nyertes Játékosok TikTok üzenetben történő kiértesítése és a Nyeremény a Nyertes Játékos részére történő eljuttatása.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozókat is igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat stb.).

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban: GDPR) számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Játék) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő Játékos az egyik fél. A szerződés (Játék) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

 • a Nyertes Játékos, valamint tartaléknyertes Játékos („Nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a HELL jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, a HELL-re vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli;
 • a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, a HELL ENERGY jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.
 1. A kezelt adatok köre

A HELL a Játékkal kapcsolatban a Nyertes Játékosok és a Nem Nyertes Játékosok alábbi adatait kezeli:

4.1. Nem Nyertes Játékosok

a.) TikTok profil;

b.) TikTok profil címe.

c.)  Nem Nyertes Játékos által felöltött Komment Pályázat, illetve Videó Pályázat

4.2. Nyertes Játékosok

 1. TikTok profil és TikTok profil címe;
 2. a Nyertes Pályázat, amennyiben az személyes adatot tartalmaz;
 3. teljes név (vezetéknév és keresztnév);
 4. lakcím – szállítási cím;
 5. telefonszám;
 6. e-mail cím;

 

A Játékból kizárt Nyertes, illetve Tartaléknyertes Játékos személyes adatainak kezelése a Játék lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a HELL a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Játék lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

5.2. Nyertes Játékosok személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a HELL az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére átadott Nyereményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a HELL a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a HELL a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a HELL az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Játék lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a HELL, a Lebonyolító és az esetleges további adatfeldolgozók szervezetén belül.

 1. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

A HELL a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

8.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

8.1.1 Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a HELL ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A HELL adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.hellenergy.com/adatkezelesi-nyilatkozat/ weboldalra.

8.1.2. A HELL indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a HELL a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.1.3. A HELL az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a HELL részére igazolja.

8.2. Az érintett hozzáférési joga

8.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a HELL-től arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a HELL közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a HELL-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

8.2.2. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a HELL az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a HELL az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3. A helyesbítéshez való jog

8.3.1. Az érintett jogosult arra, hogy a HELL kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

8.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a HELL gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. e) a személyes adatokat a HELL-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.4.2. Ha a HELL nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4.3. Az 8.4.1. és 8.4.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, a HELL-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 8.4.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HELL ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a HELL-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a HELL jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5.2. Ha az adatkezelés az 8.5.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a HELL előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

8.6.1. A HELL minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a HELL tájékoztatja e címzettekről.

8.7. A tiltakozáshoz való jog

8.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a HELL nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7.2. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

8.8. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 ; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9..; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.9.1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

8.9.2. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

8.9.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.10. A HELL-el vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.10.1.Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

8.10.2.A HELL-el vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a HELL vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a TikTok oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Budapest, 2024. január 25.

© 2024 HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva!

VÁLOGASS KEDVEDRE!