CZ - Privacy notice

Oznámení o ochraně osobních údajů pro propagační akci HELL Ice Coffee únor 2024 losování cen na TikTok

 1. Správce údajů

HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (zapsané sídlo: 1062 Budapešť, Andrássy út 126; registrační číslo společnosti: 01-09-729429; daňové číslo: 17782263-5-44; dále jako "HELL" nebo "Správce Údajů"). Kontaktní údaje HELL: info@hellenergy.hu. Správce Údajů v současnosti nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro vice informací o zpracování údajů ze strany HELL prosím navštivte: https://www.hellenergy.com/adatkezelesi-nyilatkozat/.

 1. Totožnost a účely zpracování, zpracovatelé údajů

HELL jakožto správce údajů zpracovává osobní údaje hráčů, kteří se účastní propagační akce HELL Ice Coffee únor 2024 losování cen na TikTok (dále jako "Hra"), které jsou nezbytné pro chod Hry. Některé úkoly související s realizací Hry jsou prováděny společností               HELL ENERGY Magyarország Kft (zapsané sídlo: 1062 Budapest, Andrássy út 126. daňové číslo: 01 09 729429, registrační číslo společnosti: 17782263-5-44, dále jen "Provozovatel" nebo "Zpracovatel"), který je jmenován Pořadatelem. Takové úkoly zahrnují například: kontaktování Vítězných Hráčů skrze TikTok a doručení Ceny Vítěznému Hráči.

Účelem zpracování údajů je také uveřejnění adresy TikTok profilu Vítězného Hráče(ů) na TikTok stránce Pořadatele v případě výhry, a to založené na souhlasu Vítězného Hráče(ů).

HELL může také využít další zpracovatele údajů k provádění úkolů souvisejících s chodem Propagační akce (např. kurýrní služba, apod.).

 1. Právní základ zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů podle článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (EU) ("GDPR") je to, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (Hry), jejíž smluvní stranou je zúčastněný Hráč, včetně kontaktování a komunikace s Hráčem a doručení/zaslání Cen.

Po ukončení (splnění) smlouvy (Hry), je právní základ pro zpracování údajů následující:

 • osobní údaje Vítězného Hráče a Náhradního Vítěze ("Vítězní Hráči") budou ze strany HELL zpracovány po dobu nezbytnou ke splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje tak, jak je uvedeno v článku 5.2 tohoto oznámení, a to dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • uveřejnění Vítězného Hráče jakožto vítěze dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR je založeno na souhlasu Vítězného Hráče.
 1. Rozsah zpracovaných údajů

HELL v souvislosti se Hrou zpracovává následující údaje Vítězných Hráčů a Nevítězných Hráčů:

 • Nevítězní Hráči
 1. TikTok profil;
 2. Adresa TikTok
  • Vítězní Hráči
 3. TikTok profil a adresa TikTok profilu;
 4. celé jméno (křestní jméno a příjmení);
 5. adresa;
 6. telefonní číslo;
 7. e-mailová adresa.

V závislosti na okolnostech bude v souvislosti s předáním ceny vystavena faktura podle zákona CXXVII z roku 2007 o dani z přidané hodnoty (“Zákon o DPH”) a stvrzenka podle zákona C z roku 2000 o účetnictví (“Zákon o účetnictví“). V tomto kontextu bude HELL zpracovávat následující údaje Vítězného Hráče:

 1. celé jméno (křestní jméno a příjmení);
 2. adresa.

Pokud to v souvislosti s Cenou vyžadují příslušné daňové předpisy, HELL bude v případě srážky daně z výplaty zpracovávat následující údaje Vítězných Hráčů:

 1. příjmení a křestní jméno;
 2. rodné příjmení a křestní jméno;
 3. rodné jméno a příjmení matky;
 4. místo a datum narození;
 5. pohlaví;
 6. občanství.

S osobními údaji Vítězného Hráče nebo Náhradního Vítěze, který je ze Hry vyloučen, bude nakládáno stejným způsobem jako s osobními údaji Nevítězného Hráče po dokončení Hry.

 1. Doba uchování
  • Osobní údaje Nevítězných Hráčů

Osobní údaje Nevítězných Hráčů budou ze strany HELL smazány okamžitě, ne později než do 1 měsíce od konce / dokončení Hry.

 • Osobní údaje Vítězných Hráčů

V případě zpracování založeného na souhlasu budeme zpracovávat údaje Vítězných Hráčů do té doby, než bude souhlas odvolán.

Údaje z faktury podle Zákona o DPH a ze stvrzenky podle Zákona o účetnictví budou ze strany HELL uchovány do konce osmého roku po zaplacení daně z cen doručeným Vítězným Hráčům, a to podle článku 166 odst. 1 a článku 169 odst. 1 až 2 Zákona o účetnictví.

V případě daňové srážky ze strany platebního zprostředkovatele, budou údaje Vítězných Hráčů ze strany HELL uchovány až do doby, než zanikne právo na vyměření daně podle článku 78 odst. 3 až 4 a článku 202 odst. 1 zákona CL z roku 2017 daňový řád. Obecně platí, že právo na vyměření daně zaniká po pěti letech od posledního dne kalendářního roku, v němž měla být daň přiznána, oznámena nebo sdělena, anebo, v případě, že daň nebyla přiznána, oznámena nebo sdělena, v němž měla být zaplacena.

 1. Osoby oprávněné k přístupu k údajům

K osobním údajům mohou přistupovat osoby v rámci HELL, které jsou zapojeny do provozu Hry, Provozovatel a jakýkoliv další zpracovatelé údajů.

 1. Předávání údajů do třetích zemí a automatizované rozhodování

Osobní údaje Hráčů nebudou předány správcům nebo zpracovatelům údajů ve třetích zemích.

HELL s osobními údaji Hráčů neprovádí automatizované rozhodování, včetně profilování.

 1. Práva a právní ochrany ve vztahu ke zpracování údajů
  • Práva subjektů údajů a jejich právní ochrany
   • Práva subjektů údajů a jejich právní ochrany jsou detailně stanoveny v příslušných ustanoveních GDPR (zejména v článcích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 80 a 82 GDPR). V následujícím shrnutí jsou uvedena nejdůležitější ustanovení a HELL v souladu s nimi poskytuje subjektům údajů informace o jejich právech a právních ochranách souvisejících se zpracováním údajů.
  • Právo subjektu údajů na přístup
   • Subjekt údajů je oprávněn získat od HELL zpětnou vazbu, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud takové zpracovávání probíhá, má subjekt údajů právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 1. a) účely zpracování;
 2. b) kategorie dotčených osobních údajů;
 3. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny ze strany HELL, včetně zejména příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. d) v příslušných případech plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. e) právo subjektu údajů požadovat od HELL, aby opravil, vymazal nebo omezil zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů, nebo vznést námitku proti zpracování takových osobních údajů;
 6. f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; a
 7. g) veškeré dostupné informace o zdroji údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů.
 • HELL poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může HELL účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
 • Právo na opravu
  • Subjekt údajů má právo na to, aby HELL na jeho žádost bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo požadovat, aby jeho neúplné osobní údaje byly doplněny, mimo jiné, poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
  • Subjekt údajů má právo na základě své žádosti požadovat, aby HELL bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány ze strany HELL;
 2. b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se vztahuje na HELL; nebo
 6. f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Jestliže HELL osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, jak je uvedeno výše, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce údajů, kteří tyto údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali odkazy na předmětné osobní údaje, jejich kopie či replikace.
 • Články 8.4.1 a 8.4.2 se nepoužijí, pokud je zpracování nezbytné, mimo jiné:
 1. a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. b) pro splnění povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů podle práva Unie nebo členského státu, které se vztahuje na HELL;
 3. c) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v článku 8.4.1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo takové zpracování; nebo
 4. d) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování
  • Subjekt údajů má právo na to, aby HELL na jeho žádost omezil zpracování, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
 1. a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, přičemž v takovém případě omezení platí na dobu, která je nezbytná k tomu, aby HELL mohl ověřit přesnost osobních údajů;
 2. b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. c) HELL již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 4. d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování; v tomto případě omezení platní po dobu, dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody HELL převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Pokud je zpracování omezeno podle článku 8.5.1, mohou být takové osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 • HELL bude dobředu informovat subjekt údajů, na jehož žádost bylo omezení zpracování na základě výše uvedeného zrušeno.
 • Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
  • HELL bude informovat všechny příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny nebo s kterými byly osobní údaje zpřístupněny, o veškerých opravách, výmazech nebo omezeních zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. HELL bude na žádost informovat subjekt údajů o těchto příjemcích.
 • Právo vznést námitku
  • Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů na základě oprávněného zájmu. V takovém případě nebude HELL dále zpracovávat osobní data, pokud HELL neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
 • Právo odvolat souhlas

Každý Hráč má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je zpracování jeho osobních údajů založeno na jeho souhlasu. Je důležité poznamenat, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

 • Právo na přenositelnost údajů

Pokud je zpracování údajů Hráče založeno na jeho souhlasu nebo je nezbytné pro splnění smlouvy, má každý Hráč právo získat své osobní údaje, ke kterým má HELL přístup, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo předat tyto údaje jinému správci údajů.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů porušuje ustanovení GDPR. Příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (webové stránky: https://uoou.gov.cz/); adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.gov.cz).
 • Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu
  • Subjekt údajů má právo na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu, které se ho týká.
  • Subjekt údajů má právo na účinnou soudní ochranu, pokud se příslušný dozorový úřad stížností nezabývá nebo pokud subjekt údajů do tří měsíců neinformuje o vývoji řízení týkajícího se stížnosti nebo o výsledku stížnosti.
  • Řízení proti dozorovému úřadu se zahajuje u soudů toho členského státu, v němž je daný dozorový úřad zřízen.
 • Právo na účinnou soudní ochranu vůči HELL nebo zpracovateli údajů
  • Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu, má subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ustanoveními GDPR.
  • Řízení proti HELL nebo zpracovateli se zahajuje u soudů toho členského státu, v němž má HELL nebo zpracovatel provozovnu. Řízení se může zahájit i u soudů členského státu, kde má subjekt údajů své obvyklé bydliště.

VÁLOGASS KEDVEDRE!