CZ - Contest rules

Podmínky a pravidla účasti v HELL Ice Coffee únor 2024 losování cen na TikTok

(dále jen "Pravidla Hry")

 

Účinné od 19. 02. 2024

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ PRAVIDLA A ZÚČASTNĚTE SE POUZE TEHDY, POKUD SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI A JSTE STARŠÍ 18 LET.

  1. Pořadatel Hry

1.1. Propagační hra HELL Ice Coffee únor 2024 losování cen na TikTok (dále jen "Hra") je pořádána HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (zapsané sídlo: 1062 Budapešť, Andrássy út 126; registrační číslo společnosti: 01-09-729429; daňové číslo: 17782263-5-44; 13324223-4-44; dále jen "Pořadatel" nebo "Správce Údajů").

1.2. Některé činnosti související s provozem a realizací Hry jsou prováděny agenturou Pořadatele, HELL ENERGY Magyarország Kft. (zapsané sídlo:               1062 Budapest, Andrássy út 126., daňové číslo: 17782263-5-44 registrační číslo společnosti: 01 09 729429, dále jen "Provozovatel").

  1. Podmínky účasti

2.1 Hry se mohou během období popsaného v článku 3 Pravidel Hry (dále jen “Herní Období”) zúčastnit pouze čeští občané starší 18 let s jejich vlastním profilem na TikTok (dále jen “TikTok Profil”), který je nastaven jako veřejně přístupný, kteří mají pobyt nebo bydliště v České republice a kteří nejsou jednou z osob definovaných v článku 2.4. Pravidel Hry (dále jen “Hráč):

2.1.1 Sledováním webové stránky https://www.tiktok.com/@hell_icecoffee_cz (dále jen "TikTok Stránka") a zveřejněním komentáře pod příspěvek o zahájení propagační hry zveřejněný 19.02.2024, ve kterém Hráč uvede jeho oblíbenou příchuť Hell Ice Coffe (HIC) (dále jen "Přihláška");

2.1.2 Podáním Přihlášky taktéž souhlasíte se (i) všemi podmínkami stanovenými v těchto Pravidlech Hry a (ii) pokyny poskytnutými ze strany TikTok a (iii) potvrzujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů spojené s Pravidly Hry a porozuměli jste jim.

2.2 Pokud je Hráč osobou starší 18 let, jejíž svéprávnost byla omezena, je oprávněn nárokovat si ceny uvedené v článku 4.5.1. těchto Pravidel Hry pouze společně se svým právním zástupcem, a to po prokázání totožnosti právního zástupce.

2.3 Pokud je Hráč osobou starší 18 let, která byla zbavena svéprávnosti, může v jeho zastoupení jednat pouze jeho právní zástupce, a to po prokázání totožnosti právního zástupce.

2.4. Z účasti ve Hře jsou vyloučení zaměstnanci, členové, zástupci Pořadatele a Provozovatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (déle jen “Občanský zákoník”) a další osoby přímo se podílející na provozu Hry a osoby jim blízké.

2.5. Jeden (1) Hráč se může zúčastnit Hry a losování ceny s více než jedno platnou Přihláškou. Hráč má však v průběhu Herního Období nárok pouze na jednu Cenu. Přihláška je platná, pokud splňuje všechny požadavky stanovené v těchto Pravidlech Hry. Pořadatel bude za platné považovat pouze ty Přihlášky, které Hráči podají do Hry prostřednictvím jejich vlastního TikTok Profilu. Pokud Hráč nepoužije TikTok Profil, který si sám zaregistroval, Pořadatel nebo Provozovatel diskvalifikuje tohoto Hráče ze Hry. Pořadatel a Provozovatel vylučují veškerou odpovědnost za případné spory, které v souvislosti se Hrou vyplynou z práva užívat TikTok Profil.

2.6 Souhlasem s těmito Pravidly Hry Hráč prohlašuje, že údaje poskytnuté během Přihlášky jsou pravdivé a správné.

2.7 Hráči budou identifikováni na základě údajů, které poskytli během registrace na TikTok a které poskytli Pořadateli během své účasti ve Hře. Pořadatel a Provozovatel jednající v jeho zastoupení nenesou odpovědnost za jakékoliv technické problémy (zejména, nikoliv však výlučně, změny údajů, smazání TikTok Profilu, atd.) vyplývající z jakýchkoliv změn údajů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele.

2.8 Podáním Přihlášky bere Hráč na vědomí, že obsah, výkon, přenos zpráv a dat a rychlost odezvy technické infrastruktury Hry závisí na technologii serveru a mohou být nepříznivě ovlivněny faktory mimo kontrolu Pořadatele, jako jsou například (nikoliv však výlučně) chyba připojení, výkon serverového počítače, přetížení sítě, pokrytí a zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a Provozovatel vylučují veškerou odpovědnost vyplývající z tohoto ustanovení.

2.9 Pořadatel může přezkoumat Přihlášky, zda jsou v souladu s podmínkami Pravidel Hry, a pokud z jakéhokoliv důvodu nejsou Přihlášky nebo Hráči je podávající v souladu s podmínkami Pravidel Hry, může být dotyčný Hráč diskvalifikován ze Hry.

2.10. Pořadatel může na základě vlastního uvážení vyloučit ze Hry Hráče, kteří se v rozporu s duchem Hry účastní Hry v týmu pod jménem fyzické osoby nebo s hromadně vytvořenými TikTok Profily s cílem zvýšit tímto klamavým jednáním své výherní šance. Mezi takové Hráče patří například osoby sdružené za účelem účasti v loteriích a jiných slosováních o ceny, které koordinují svá jednání za účelem získání cen a pod jedním jménem kombinují výkony několika osob, čímž připravují ostatní Hráče, kteří chtějí hrát poctivě, o možnost výhry. Hráči, kteří se zapojí do nekalého jednání popsaného v tomto ustanovení, jsou povinni nahradit Pořadateli a Provozovateli veškerou újmu, kterou jim v souvislosti se Hrou způsobí.

  1. Herní Období

Hra bude trvat od 0 hodin 0 minut dne únor 19. 2024 do 23 hodin 59 minut dne únor 29. 2024 (dále jen "Herní Období").

Lhůta pro přijetí Přihlášek: 23 hodin 59 minut 59 sekund dne únor 29. 2024.

  1. Průběh Hry a ceny

4.1 Úkolem Hráče je:

V průběhu Hry musí Hráč začít do lhůty pro přijetí Přihlášek stanovené v článku 3 těchto Pravidel Hry sledovat TikTok stránku https://www.tiktok.com/@hell_icecoffee_cz ("TikTok Stránka") a v průběhu Herního Období musí zveřejnit komentář pod příspěvek o zahájení propagační akce sdílený na TikTok Stránce dne 02.19. 2024 podle pokynů v něm uvedených.

4.2 Ceny specifikované v článku 4.5.1 Pravidel Hry budou losovány za použití počítačové platformy náhodného losování, konkrétně https://socialwinner.besocial.hu. Pořadatel provede losování v přítomnosti trojčlenné losovací komise sestavené Pořadatelem. Losování bude zaznamenáno v protokolu o losování, který bude podepsán členy losovací komise.

4.3 Hry se může zúčastnit každý Hráč, který podá alespoň jednu (1) platnou Přihlášku (sledování stránky a vstupní komentář k propagační akci) v souladu s článkem 2.5 těchto Pravidel Hry.

4.4. Pořadatel vylosuje pět (5) Vítězů z Hráčů, kteří podali Přihlášku a kteří splňují požadavky uvedené v článku 4.3 těchto Pravidel Hry.

4.5 Ceny: v průběhu Hry budou vylosovány následující ceny (společně jen "Ceny"):

4.5.1. 5 x 3 kartony Hell Ice Coffee (HIC) budou vylosovány

4.6 Hráč má nárok pouze na výše uvedené Ceny nabízené Pořadatelem a není oprávněn požadovat žádnou jinou Cenu namísto jemu nabízené Ceny nebo měnit či volit jakýkoliv prvek Ceny. Pořadatel si v každém případě vyhrazuje právo změnit složení Cen a parametry Cen. Nabízené Ceny nelze vyměnit za hotovost.

4.7 Ceny jsou nepřevoditelné a nemohou být vyměněny za hotovost.

  1. Losování Cen, Vyrozumění Vítězů a Doručení Cen

5.1. Termín losování Cen:

2024.02.19. 17:00 – 2024.02.29.23:59.

5.2. Místo losování Cen: 1095 Budapešť, Tinódi utca 1-3/C, přízemí. Losování bude provedeno za použití počítačové platformy založené na náhodě: https://socialwinner.besocial.hu/.

5.3. Pořadatel vylosuje pět (5) vítězů ("Vítězný Hráč") a pět (5) náhradních vítězů ("Náhradní Vítěz"), a to pří losování v termínu uvedeném v článku 5.1. těchto Pravidel Hry. Náhradní Vítěz získá nárok na Cenu v pořadí, v jakém byly vylosovány Přihlášky tak, jak je uvedeno v článku 5 těchto Pravidel Hry, pokud jsou předchozí vítězné Přihlášky z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo pokud je Vítězný Hráč ze Hry diskvalifikován z jakéhokoliv jiného důvodu souvisejícího s jeho Přihláškou.

5.4 Pořadatel vyrozumí každého vítězného Hráče o vítězství prostřednictvím zaslání soukromé TikTok zprávy na jeho TikTok Profil (dále jako "Vyrozumění").

Data pro kontaktování Vítězných Hráčů:

2024.03.01. 17:00

Podmínkou obdržení Ceny je, že Vítězní Hráči musí do 24 (dvaceti čtyř) hodin od odeslání Vyrozumění potvrdit Vyrozumění prostřednictvím zaslání soukromé TikTok zprávy na TikTok Stránku a přesně poskytnou následující osobní údaje: (i) celé jméno, (ii) adresa, (iii) telefonní číslo (dále jen „Potvrzení“). Pokud to Pořadatel požaduje pro účely zaplacení srážky daně z výplaty, která se může vztahovat na Cenu, a pokud o tom Pořadatel Vítězného Hráče výslovně vyrozumí, musí Vítězný Hráč poskytnout také následující informace: křestní jméno a příjemní; rodné jméno a příjmení; rodné jméno a příjmení matky; místo a datum narození; daňové identifikační číslo; pohlaví; státní příslušnost.

Pokud Pořadatel není schopen vyrozumět výherce ve výše uvedené lhůtě z důvodu nedostupnosti, nepravdivosti, neúplnosti/chybě TikTok Profilu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, nebo pokud hráč nereaguje na vyrozumění, nepovažuje se tato okolnost za odpovědnost Pořadatele a Hráč nemá dále nárok na Cenu.

Pořadatel nejpozději do 72 (sedmdesáti dvou) hodin od přijetí Potvrzení zašle odpověď na Potvrzení, jejímž prostřednictvím Vítěznému Hráčovi vyjasní přesný postup pro obdržení Ceny. Ceny budou Vítězným Hráčům zaslány kurýrní službou. Pokud Vítězný Hráč nepotvrdí Vyrozumění nebo neposkytne údaje, jejichž poskytnutí je žádáno ve Vyrozumění, ve výše uvedené lhůtě 24 (dvaceti čtyř) hodin, bude Přihláška tohoto Vítězného Hráče diskvalifikována a Pořadatel vybere dalšího Náhradního Vítěze. Na Potvrzení Výhry pro Náhradního Vítěze se použijí stejné podmínky, jaké jsou uvedeny výše pro Vítězného Hráče. Pokud Náhradní Vítěz získá nárok na Cenu, použijí se pravidla vztahující se na Vítězného Hráče.

- Vítězný Hráč je povinen spolupracovat s Pořadatelem nebo společností jednající v jeho zastoupení tak, aby bylo zajištěno, že k doručení Ceny dojde nejpozději do 02.19. 2024. Pokud Vítězný Hráč tuto povinnost spolupráce nesplní, a včasné doručení Ceny je proto znemožněno, nenese Pořadatel za tuto okolnost odpovědnost. Pořadatel nemůže poskytnout další příležitost k vyzvednutí Ceny, lhůta pro vyzvednutí nemůže být prodloužena a nevyzvednutí Ceny ve lhůtě vede k tomu, že Cena ve vztahu k dotyčnému Hráči propadne.

- Pokud nebude Cena Vítěznému Hráči doručena do 05.01. 2024 z důvodů na straně Vítězného Hráče, nemůže se již Vítězný Hráč u Pořadatele domáhat Ceny.

5.5 Vítězný Hráč může nárokovat Ceny za podmínek stanovených v Pravidlech Hry. Pokud Vítězný Hráč nesplní povinnost spolupráce, a tedy nárokování si Ceny dle podmínek stanovených v tomto ustanovení není možné, nebude tato okolnost posuzována k tíži Pořadatele nebo Provozovatele.

5.6 Pořadatel ze Hry vyloučí Hráče, kterému nemůže být předána Cena, neboť osobní údaje poskytnuté v průběhu procesu srovnávání údajů následujícího po Vyrozumění nejsou pravdivé, jsou neúplné nebo nesprávné, nebo Hráče, který podal Přihlášku a který nesplňuje osobní požadavky popsané v těchto Pravidlech Hry z jakéhokoliv jiného důvodu. Pořadatel a Provozovatel nenesou odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody vzniklé v důsledku nesprávných informací poskytnutých Hráčem.

5.7 Pořadatel na TikTok Stránce zveřejní Cenu a adresu TikTok Profilu Vítězného Hráče do 24 (dvaceti čtyř) hodin od losování vítězného hráče, pokud s tím Vítězný Hráč výslovně souhlasí.

  1. Zdanění, náklady

6.1 Pořadatel je odpovědný za veškeré daně splatné v souvislosti s Cenami. Pořadatel nemá žádné další povinnost kromě doručení Cen tak, jak je popsáno výše, a zaplacení daně z nich. Pořadatel nese náklady na doručení Cen. Veškeré další vzniklé náklady nese Hráč.

  1. Ochrana údajů

7.1. S údaji poskytnutími během Hry bude nakládáno v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů připojeného k HELL Ice Coffee únor 2024 losování cen na TikTok.

  1. Ostatní ustanovení

8.1 Pořadatel ani Provozovatel nepřebírají žádnou odpovědnost za vady/chyby v údajích uvedených v Přihlášce nebo Potvrzení, za jakékoliv selhání nebo zpoždění doručení Ceny nebo za jakékoliv škody způsobené při doručování Ceny, které jsou mimo kontrolu Pořadatele nebo Provozovatele.

8.2 Pořadatel a Provozovatel vylučují veškerou odpovědnost za jakékoliv vnější útoky na webové stránky https://www.tiktok.com/ a na server je provozující, tzv. SQL útoky. Pokud v důsledku útoku na webové stránky nebo server obdrží Hráči nesprávné systémové zprávy týkající se jejich cen, statusu vítěze/nevítěze, atd., neodpovídají Pořadatel a Provozovatel za takové případy.

8.3 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Hráče ze Hry s okamžitým účinkem, pokud zaznamená nebo má důvodné podezření na jakoukoliv (počítačovou) manipulaci, hromadně generované e-mailové adresy nebo jakékoliv chování neslučitelné s duchem Hry nebo ho porušující.

8.4 Pokud Hráč během podávání Přihlášky zavře okno prohlížeče nebo pokud dojde ke ztrátě spojení s webovou stránkou serveru (z jakéhokoliv důvodu), nenese Pořadatel ani Provozovatel odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat.

8.5 Pořadatel a Provozovatel vylučují jakoukoliv odpovědnost za jakoukoliv nefunkčnost TikTok Stránky z příčin, které jsou mimo jejich kontrolu, během níž může být TikTok nedostupný nebo omezeně použitelný, avšak neprodleně přijmou všechna nezbytná opatření, aby co nejdříve identifikovali a odstranili příčinu nefunkčnosti.

8.6 Hráč se zavazuje, že se v souladu s TikTok Business Term zdrží v souvislosti s Hrou uplatňování jakýchkoliv nároků na náhradu škody nebo jiné odpovědnosti proti společnosti provozující webovou stránku https://www.tiktok.com/ (TikTok Technology Limited a jejím dceřiným a přidruženým společnostem). Hráč bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Hra není sponzorována, podporována ani spravována ze strany TikTok a že tato Hra není s TikTok spojena. Údaje nejsou poskytovány TikTok, ale Pořadateli.

8.7 Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv zavádějící či nepravdivou reklamu na Hru, pokud je činěna bez jeho souhlasu z důvodů, které jsou mimo jeho kontrolu.

8.8. Tato Pravidla se řídí právem České republiky a veškeré spory vzniklé v souvislosti s účastí ve Hře podléhají výlučné pravomoci soudů České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla Hry. Pořadatel zveřejní příslušné informace stejným způsobem zveřejnění jako jiná oznámení týkající se Hry.

8.9. Pokud je některé ustanovení těchto Pravidel Hry neplatné, protiprávní či nevymahatelné podle práva České republiky, zůstávají všechna ostatní ustanovení těchto Pravidel Hry plně platná a účinná a neplatné, protiprávní či nevymahatelné ustanovené těchto Pravidel Hry (dokud zůstává neplatné, protiprávní či nevymahatelné) se od těchto Pravidel Hry odděluje. Hráč a Pořadatel vynaloží veškeré rozumné úsilí, aby ustanovení, které je považováno za neplatné, protiprávní či nevymahatelné (oddělené) nahradili platným, souladným s právem a vymahatelným ustanovením, které bude mít v nejvyšší možné míře právní účinky zamýšleného právního účinku odděleného ustanovení.

8.10. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podmínky Hry bez udání důvodu, a to včetně ukončení Hry. Pořadatel zveřejní příslušné informace stejným způsobem zveřejnění jako ostatní oznámení týkající se Hry. Po úpravě mohou Hráči plně uplatnit svá práva nabytá do data úpravy. Před účastí ve Hře si prosím vždy pečlivě přečtěte tato Pravidla Hry, zejména s ohledem na případné změny, abyste si vždy byli vědomi podmínek Hry. Účast ve Hře je dobrovolná. Omezení a vyloučení odpovědnosti ve vztahu ke Hře platí v rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů.

 

VÁLOGASS KEDVEDRE!