BG - Contest rules

Условия и правила за участие в HELL Ice Coffee TikTok игра с награди - февруари 2024

(наричани по-долу „Правила на играта“)

 

В сила от 19.02.2024 г.

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРАВИЛАТА И УЧАСТВАЙТЕ САМО АКО СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА И СТЕ НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ.

  1. Организатор на Играта

1.1. Промоционалната игра HELL Ice Coffee TikTok игра с награди - февруари 2024 (наричана по-долу „Играта“) се организира от ХЕЛ ЕНЕРДЖИ, унгарско дружество с ограничена отговорност /HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság/ (седалище и адрес на управление: 1062 Будапеща, ул. Андраши 126; регистрационен номер: 01-09-729429; данъчен номер: 17782263-5-44; наричано по-долу „Организатор“ или „Администратор на данни“).

1.2. Определени дейности, свързани с функционирането на Играта и нейното провеждане, се изпълняват от пълномощника на Организатора - [HELL ENERGY Magyarország Kft.] (седалище и адрес на управление:               1062 Budapest, Andrássy út 126., данъчен номер: 17782263-5-44, регистрационен номер: 01 09 729429, наричан по-долу „Оператор“).

  1. Условия за участие

2.1 Само лица на възраст над 18 години със собствен публично достъпен профил в ТikTok (наричан по-долу „ТikTok Профил“), пребиваващи или живеещи в Република България, които не са от категорията лица, дефинирана в раздел 2.2 (всяко поотделно наричано по-нататък „Играч“), може да участва в Играта през периода от време, посочен в раздел 3 от Правилата на играта (наричан по-долу „Период на Играта“).

2.1.1 При последване на профила ни на уеб адрес https://www.tiktok.com/@hell_energy_bg (наричан по-долу „ТikTok“) и публикуване на коментар, съдържащ любимия Hell Ice Coffee (HIC) вкус под публикацията, публикувана на 19.02.2024 г. относно стартирането на промоционалната игра, както е описано в публикацията, Вие подавате заявление за участие в Играта (наричано по-долу „Заявление“);

2.1.2 С подаването на Заявлението Вие освен това се съгласявате (i) с всички условия, посочени в настоящите Правила на играта и (ii) с насоките, предоставени от ТikTok, и (iii) потвърждавате, че сте прочели и разбрали Декларацията за поверителност, приложима към Правилата на играта.

2.2 Ако Играчът е лице на възраст над 18 години с ограничена дееспособност, той има право да получи наградите, изброени в раздел 4.5.1 от настоящите Правила на играта, само ако се яви заедно със своя попечител и след доказване на самоличността на попечителя.

2.3 Ако Играчът е лице на възраст над 18 години и е изцяло недееспособен, само неговият настойник може да действа от негово име след доказване на самоличността на законния представител.

2.4. До участие в Играта не се допускат служители, членове и представители на Организатора и на Оператора и техни роднини по права линия до втора степен, както и други лица, пряко съдействащи за провеждането на Играта и техните роднини по права линия до втора степен.

2.5. Един (1) Играч може да участва в Играта и тегленето на наградите с повече от едно валидно Заявление (т.е. като публикува повече от един коментар под публикацията относно стартирането на промоционалната игра). Играчът има право обаче само на една Награда през Периода на играта. Заявлението е валидно, ако отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Правила на играта. Организаторът ще счита за валидни само Заявления, които са подадени за Играта от Играчите от техния собствен TikTok профил. Ако Играчът не използва регистриран от него TikTok профил, Организаторът или Операторът ще дисквалифицира Играча от Играта. Организаторът и Операторът не носят отговорност за спорове, произтичащи от правото на използване на TikTok профил във връзка с Играта.

2.6 С приемането на настоящите Правила на играта Играчът декларира, че данните, предоставени чрез Заявлението, са верни и точни.

2.7 Играчите се идентифицират чрез данните, предоставени от тях при регистрацията в TikTok и предоставени на Организатора в хода на участието им в Играта. Организаторът и Операторът, действащ от негово име, не носят отговорност за технически проблеми (по-конкретно, но не само, промени в данните, изтриване на TikTok профила и др.), произтичащи от промени в данните, които са извън контрола на Организатора.

2.8 Чрез подаването на Заявление Играчът се съгласява, че съдържанието, производителността, предаването на съобщения и данни и времето за реакция на техническата инфраструктура на Играта зависят от сървърната технология и могат да бъдат неблагоприятно засегнати от фактори извън контрола на Организатора, например (но не само) срив на връзката, производителност на сървърния компютър, претоварване на мрежата, налично покритие и поддържане на защитена мрежова връзка. Организаторът и Операторът не носят отговорност за случаите, описани в настоящата клауза.

2.9 Организаторът може да проверява дали Заявленията отговарят на условията на Правилата на играта и ако по някаква причина те или Играчите, които са ги изпратили, не отговарят на условията на Правилата на играта, съответният Играч може да бъде дисквалифициран от Играта.

2.10. Организаторът може по свое усмотрение да изключи от Играта Играчи, които, в противоречие с духа на Играта, участват в Играта като отбор под името на едно физическо лице или с масово генерирани TikTok профили, с цел увеличаване на шансовете си за спечелване чрез такова измамно поведение. Такива Играчи могат да бъдат например лица, обединени с цел участие в лотарии и други тегления с награди, които координират действията си, за да печелят награди и комбинират действията на няколко лица под едно име, като по този начин лишават от шанса за победа други Играчи, които желаят да играят добросъвестно. Играчите, които имат недобросъвестно поведение, описано в настоящата клауза, дължат обезщетение на Организатора или Оператора за всякакви вреди, причинени им във връзка с Играта.

  1. Продължителност на играта

Играта започва в 17:00 на 19.02.2024 г. и продължава до 23:59 на 29.02.2024 г. (по-долу „Период на играта“).

Крайният срок за получаване на Заявленията е 23:59:59 на 29.02.2024 г.

  1. Процедура на Играта и награждаването

4.1 Задачата на Играчите е следната:

По време на Играта Играчът трябва да започне да следва страницата в TikTok https://www.tiktok.com/@hell_energy_bg („Страница“) до крайния срок за получаване на Заявления, посочен в раздел 3, и през Периода на играта трябва да публикува коментар под публикацията относно стартиране на промоцията, споделена на 19.02.2024 г., като следва инструкциите в нея. Коментарът следва да съдържа името на любимия HIC вкус. Коментари с друго съдържание няма да бъдат приемани за валидно Заявление.

4.2 Наградите, описани подробно в раздел 4.5.1 от Правилата, се изтеглят чрез компютърна платформа за теглене на случаен принцип, а именно https://youtogift.com/random. Организаторът провежда тегленето в присъствието на тричленна комисия по тегленето, образувана от Организатора. Тегленето се записва в протокол, който се подписва от членовете на комисията по тегленето.

4.3 Всеки Играч може да участва в Играта след изпращане на поне 1 (едно) валидно Заявление (последване на Страницата и публикуване на коментар под публикацията относно промоцията) в съответствие с раздел 2.5 от настоящите Правила.

4.4. Организаторът изтегля пет (5) Победители измежду Играчите, които са подали Заявление и отговарят на изискванията, посочени в раздел 4.3.

4.5 В хода на играта ще бъдат изтеглени следните награди (общо наричани „Награди“):

4.5.1. Ще бъдат изтеглени пет (5) награди, всяка от които съдържа три (три) палета с напитка HIC.

4.6 Играчът има право да получи само горепосочените Награди, предлагани от Организатора, и няма право да иска да получи друга Награда вместо предложената му или да променя или избира дадена характеристика на Наградата. Организаторът си запазва правото да променя състава и параметрите на Наградите по всяко време. Не може да се иска получаване на паричната равностойност на предлаганите Награди.

4.7 Наградите не могат да се прехвърлят и не могат да бъдат заменяни за пари.

  1. Теглене на Наградите, уведомяване на Победителите и предаване на Наградите

5.1. Наградите ще бъдат изтеглени на  01. 03. 2024 г. в 14:00

5.2. Място на теглене на наградите: 1095 Будапеща, ул. Тиноди 1-3/C, приземен етаж. Тегленето ще се проведе чрез компютърна платформа за теглене на случаен принцип: https://socialwinner.besocial.hu/.

5.3. Организаторът изтегля общо пет (5) победители („Печеливши играчи“) и пет (5) резервни победители („Резервни победители“) при тегленето на датата, посочена в раздел 5.1. Резервните победители получават правото да спечелят наградата в реда, в който са изтеглени Заявленията съгласно раздел 5 от настоящите Правила на играта, ако един или повече от предходните печеливши Заявления се окажат невалидни по някаква причина или един или повече Печеливши играчи бъдат дисквалифицирани от Играта по друга причина, свързана с тяхното Заявление.

5.4 Организаторът уведомява Печелившите играчи за наградите чрез изпращане на лично съобщение до всеки един поотделно в TikTok (наричано по-долу „Известие“).

Дата за свързване с Печелившите играчи: 01. 03. 2024 г. 17:00

Условие за получаване на Наградата е Печелившият играч да потвърди Известието в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от изпращането му, като изпрати лично TikTok съобщение на TikTok Страницата и предостави следните лични данни точно: (i) пълно име, (ii) адрес, (iii) телефонен номер (по-долу „Потвърждение“). Ако Организаторът го изисква за целите на плащането на данък, който може да се дължи върху Наградата, и е уведомил изрично за това Печелившия играч, Печелившият играч трябва да предостави също и следната информация: пълно име (собствено, бащино и фамилно); дата на раждане; национален идентификационен номер; националност и всяка друга информация, която може да се изисква съгласно приложимото данъчно законодателство.

Ако Организаторът не е в състояние да уведоми Печелившия играч в горепосочения срок поради недостъпност, неверност, непълнота или срив на профила в TikTok или по друга причина, или Играчът не отговори на Известието, Организаторът не носи отговорност за това обстоятелство и Играчът губи правото да получи Наградата.

Организаторът изпраща отговор на Потвърждението най-късно до 72 (седемдесет и два) часа от получаването му, като уточнява с Печелившия играч точната процедура за получаване на Наградата. Наградите се изпращат на Печелившите играчи по куриер. Ако Печеливш играч не потвърди Известието или не посочи в Потвърждението изискваните данни в горепосочения срок от 24 (двадесет и четири) часа, Заявлението на този Печеливш играч се дисквалифицира и Организаторът избира Резервния победител. Посочените по-горе условия за Печелившите играчи се прилагат и за Потвърждението на Наградата от страна на Резервните победители. Ако Наградата следва да се предаде на Резервен победител, за него се прилагат правилата, приложими за Печелившия играч.

Всеки печеливш играч оказва съдействие на Организатора или дружеството, действащо от негово име, за да се осигури предаване на Наградите не по-късно от 19.05. 2024 г. Ако даден Печеливш играч не изпълни това свое задължение за оказване на съдействие и с това възпрепятства навременното предаване на Наградата, Организаторът не носи отговорност за това обстоятелство. Организаторът не може да предостави допълнителна възможност за получаване на Наградата, срокът за получаване не може да бъде удължен и при неизпълнение на горното задължение съответният Играч губи правото да получи Наградата.

Ако наградата не бъде предадена на Печелившия играч до 19.04. 2024 г. по причини, за които отговаря Печелившият играч, Печелившият играч не може повече да иска Наградата от Организатора.

5.5 Печелившия играч може да иска да получи Наградите при спазване на условията, посочени в Правилата на играта. Ако Печеливш играч не изпълни задължението за оказване на съдействие и с това получаването на Наградата при условията, посочени в настоящата клауза, стане невъзможно, за това обстоятелство не може да се търси отговорност от Организатора или Оператора.

5.6 Организаторът изключва от Играта всеки Играч, на когото не може да бъде изпратена Наградата поради това, че личните данни, предоставени в процеса на съгласуване на данните след Известието, са неверни, непълни или неточни, или Играчът, който е направил Заявлението, по каквато и да е друга причина не отговаря на изискванията към лицата съгласно настоящите Правила на играта. Организаторът и Операторът не носят отговорност за загуби или вреди, произтичащи от невярна информация, предоставена от Играча.

5.7 Организаторът публикува Наградата и адреса на TikTok профила на Печелившия играч(и) на своята TikTok Страница в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след изтеглянето на Печелившия играч, при условие че Печелившият играч е дал изричното си съгласие за това.

  1. Данъчно облагане, разходи

6.1 Организаторът отговаря за плащането на всички данъци, дължими във връзка с Наградите. Организаторът няма други задължения освен предаването на Наградите по описания по-горе начин и плащането на данък върху тях. Организаторът поема разходите по доставката на Наградата. Всички други възникнали разходи се поемат от Играча.

  1. Защита на данните

7.1. Данните, предоставени в хода на Играта, се обработват в съответствие с Декларацията за поверителност, приложима за HELL Ice Coffee TikTok игра с награди - февруари 2024.

  1. Разни разпоредби

8.1 Организаторът и Операторът не поемат отговорност за неточности/грешки в данните, съдържащи се в Заявлението или Потвърждението, нито за липсваща доставка или забавяне на доставката на Наградата или за вреди, причинени при доставката на Наградата, които са извън контрола на Организатора или Оператора.

8.2 Организаторът и Операторът не носят отговорност за външни атаки срещу https://www.tiktok.com и сървъра, който управлява уебсайта – така наречените SQL атаки. Ако в резултат на атака срещу уебсайта или сървъра Играчите получат грешни системни съобщения относно техните награди, статус печеливш/непечеливш и др., Организаторът и Операторът не носят отговорност за подобни случаи.

8.3 Организаторът си запазва правото да изключи Играч от Играта с незабавно действие, ако установи или има разумни основания да подозира някаква (компютърна) манипулация, масово генерирани имейл адреси или друго поведение, несъвместимо с или в нарушение на духа на Играта.

8.4 Ако Играчът затвори прозореца на браузъра, докато подава Заявлението или връзката с уебсайта на сървъра се загуби (по каквато и да е причина), Организаторът или Операторът не носят отговорност за загуба на данни.

8.5 Организаторът и Операторът не носят отговорност за неизправност на TikTok Страницата поради причини извън техния контрол, през чието времетраене TikTok може да бъде недостъпен или с ограничено ползване, но незабавно предприемат всички необходими мерки за идентифициране и отстраняване на причината за неизправността възможно най-скоро.

8.6 При провеждане на Играта, Организаторът е длъжен да спазва Условията за бизнес потребители на TikTok. Ето защо, Организаторът е единствено отговорен за провеждането на Играта, а Играчът следва да се въздържа от предявяване на искове за вреди или да търси друга отговорност от дружеството, управляващо уебсайта https://www.tiktok.com (TikTok Technology Limited и неговите дъщерни и свързани дружества), във връзка с Играта. Организаторът е наясно и приема, че тази Игра не е спонсорирана, одобрена или администрирана от TikTok и че Играта не е свързана с TikTok. Данните се предоставят чрез TikTok, на Организатора. При участие в Играта, играчът е длъжен да спазва всички приложими правила на TikTok, включително Общите условия и Политиката на TikTok за брандирано съдържание.

8.7 Организаторът не носи отговорност за заблуждаваща реклама на Играта, ако е направена без неговото съгласие по причини извън неговия контрол.

8.8. Настоящите Правила се уреждат от българското законодателство и всички спорове, възникнали във връзка с участието в Играта, са подсъдни единствено на българските съдилища. Организаторът си запазва правото да променя Правилата на играта, включително да прекрати Играта. Организаторът публикува съответната информация преди влизане в сила на измененията, със същата степен на публичност като другите съобщения, свързани с Играта. След промяната Играчите могат да упражняват в пълен обем правата си, придобити до датата на промяната. Настоящите Правила и информацията за измененията им се публикуват и ще бъдат достъпни за времетраенето на Играта на: https://hellenergystore.com/pages/bg-privacy-notice.

8.9. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Правила на играта е недействителна, незаконосъобразна или неподлежаща на принудително изпълнение съгласно българското законодателство, всички други разпоредби на настоящите Правила на играта остават в пълна сила, а недействителната, незаконосъобразна или неподлежаща на принудително изпълнение разпоредба на настоящите Правила на играта (доколкото остава недействителна, незаконосъобразна или неподлежаща на принудително изпълнение) се счита за заличена от настоящите Правила на играта. Играчът и Организаторът полагат всички разумни усилия за замяна на разпоредбата, която се счита за недействителна, незаконосъобразна или неподлежаща на принудително изпълнение (заличена) с действителна, законосъобразна и подлежаща на принудително изпълнение разпоредба, която в максимално възможна степен има предвиденото правно действие на заличената разпоредба.

8.10. Моля, преди да заявите участие в Играта, да прочетете внимателно настоящите Правила на играта, особено по отношение на евентуални изменения, така че винаги да сте запознати с актуалните условия на Играта. Участието в Играта е доброволно. Ограничаването и изключването на отговорност във връзка с Играта е валидно доколкото е позволено от приложимото законодателство.

VÁLOGASS KEDVEDRE!