Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya a HELL ENERGY PROMOTION Kft. (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”) által üzemeltetett, és a www.hellenergystore.com domainről, a www.swisslaboratory.com domainről és a www.xixoshop.com domainről elérhető honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) szolgáltatásainak a Honlap látogatói (a továbbiakban: „Felhasználó”) által történő igénybevételéhez kapcsolódó jogviszonyokra terjed ki.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

1.1 A Szolgáltató cégneve: HELL ENERGY PROMOTION Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 126.

Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-710935

Adószáma: 12937420-2-42

Közösségi adószám: HU12937420

Bankszámlaszáma: 10402764-50526850-65881003

E-mail címe: ugyfelszolgalat@hellenergystore.com

 

1.2 A Honlap a Shopify, Inc. szolgáltató, mint tárhelyszolgáltató szerverein fut. A tárhelyszolgáltató adatai:

WEBTÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ
 • Szolgáltató neve: Shopify, Inc.
 • Székhely: 
  • 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road,
   Dublin 4 D04 XN32 Ireland és
  • 151 O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P 2L8
 • E-mail: corporate@shopify.com
 • Adószám: IE3347697KH
 • Elérhetőség: 613 241-282
 • Webhely: https://www.shopify.com/

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: „Ekertv.”) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”), gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grtv.”), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően), az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen ÁSZF 2023. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

2.3 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésével egyidejűleg a Honlapon közzéteszi azzal, hogy a már feldolgozott megrendelésekre a megrendeléseknek a Szolgáltatóhoz történő beérkezésének időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók. Felhasználók a Honlap használatával az ÁSZF rendelkezéseit elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.4 A Felhasználó a Honlapot saját felelősségére és kockázatára használja. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2.5 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.6 A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.7 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.8 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.9 Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.10 A Felhasználó, amennyiben belép a Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére.

2.11 Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

3.1 A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom, stb.) alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.2 Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet.

3.3 A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szt.”) rendelkezéseivel összhangban, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3.3 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely célból történő használatára, illetve hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.hellenergystore.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

A Hell Energy név, valamint annak ábrás megjelenítése védjegyoltalom alatt áll, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

3.5 Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Tilos a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy bármely része módosítható vagy indexelhető

3.6 Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.7 A Webáruházban csak nagykorú személyek adhatnak le megrendelést. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

3.8 A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlap igénybevétele ill. a Webáruházban történő vásárlás során a Felhasználó által megadott adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

 1. Regisztráció

4.1 Felhasználó regisztrálni a Honlap fejlécben található „Regisztrálok” gombra kattintást követő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. Felhasználó regisztrációját a Szolgáltató által a Felhasználó e-mail címére automatikusan megküldött levelében található „aktiváló linkre” kattintást követően tudja megerősíteni, aktiválni. Az e-mail továbbá tartalmazza Felhasználó hozzáférési adatait (felhasználónév és jelszó) a Honlaphoz.

Felhasználónak a Honlapon történő regisztráció során a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére: e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, kapcsolati adatok (postázási cím, számlázási cím): irányítószám, város, utca név, házszám, ország; telefonszám. A Felhasználói adatok megadása a megrendelés teljesítéséhez szükségesek.

4.2 A Felhasználó regisztrálni magyar nyelven tud, és a Honlappal kapcsolatos termékinformációkat is magyar nyelven éri el.

4.3 Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a regisztrációhoz valamely közösségi szolgáltatásban (pl. Google, Facebook) már meglévő regisztrációját használja. Ebben az esetben a közösségi szolgáltató részére megadott adatai a Szolgáltató részére továbbításra kerülnek.

4.4 A regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatok, a megrendelés elküldése előtt bármikor módosíthatók, a Honlap fejlécben található „Profil” menüpont „Adatok” almenüpontjára kattintva.

4.5 A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

4.6 Amennyiben Felhasználó a megrendelést követően változtatni szeretne adatain, vagy a megrendelésben elírás történt, úgy Felhasználó a Szolgáltató ugyfelszolgalat@hellenergystore.com e-mail címére küldött levélben tudja ezt jelezni a Szolgáltatónak.

4.7 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ugyfelszolgalat@hellenergystore.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.8 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

4.9 Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.10. A regisztráció során a Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az ÁSZF, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseket.

 

 1. A VÁSÁRLÁS MENETE

5.1 A Webáruház tartalma nem minősül ajánlatnak; az ott szereplő termékek tekintetében a vásárlást kezdeményező Felhasználó által leadott megrendelés minősül annak.

5.2 A Webáruházban történő vásárlási egy öt lépcsős folyamat, amely a kosár összeállításától a megrendelés Szolgáltató részére történő elküldésével zárul.

5.3 A Webáruházban való böngészéshez, a termékek megtekintéséhez, valamint a vásárláshoz nem szükséges a felhasználói regisztráció. A regisztráció, valamint az azt követő belépés azonban a vásárlás folyamatát jelentősen megkönnyíti a Felhasználó számára, mivel a bejelentkezett Felhasználónak a megrendelése során nem szükséges a szállítási, illetve számlázási címet ismét megadni, azokat a rendszer automatikusan megjeleníti.

5.4 A Kosár összeállítása

5.4.1 Felhasználó a Honlapon a termékek között több módon is böngészhet:

ha ismeri a termék nevét közvetlenül rákereshet a Honlap fejlécén található „Kereső” dobozba beírva,

a Honlapon megvásárolható termékek továbbá több kategóriába rendezve tallózhatók, mely megkönnyíti a Felhasználó böngészését.

5.4.2 Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

5.4.3 A Felhasználó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. A termékleírásokat a gyártók, beszállítók bocsátották a Szolgáltató rendelkezésére, így ezek pontatlanságáért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

5.4.4 A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a belföldi kiszállítás költségét, csak abban az esetben ha a vásárló regisztrál, illetve minimum 2 tálca italt rendel.

5.4.5 Felhasználó a keresett és megvásárolni kívánt terméket a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét a mennyiség pontos beírásával, valamint esetlegesen a termék méretét. Ha a Felhasználó kiválasztotta a megrendelni kívánt termék mennyiségét, akkor a „kurzorral” a képernyő fejlécében található „Kosár” ikonra lépve tudja megtekinteni és ellenőrizni a kosárba helyezett termékek listáját, a rendelni kívánt darabszámot, valamint a megrendelt termékek összegét a rövid összegző felületen. Az összegző felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, lehetősége van például arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva.

5.4.6 A megrendelés során a Felhasználónak lehetősége van a korábban esetlegesen megszerzett kuponjai beváltására, a kupon kód megadásával. A kuponból származó kedvezmény a Felhasználó a „Beváltás” gombra kattintva érvényesíthető, amelynek eredményeként a kosárhoz kapcsolódó vételár végösszege a kuponhoz tartozó kedvezmény mértékével csökken.

5.4.7 A Felületen az Összegzés dobozban látható összeg a kosárba helyezett termékek együttes vételárát mutatja a szállítási költség nélkül. A megrendelés végösszegéről, ideértve a szállítással és adott esetben az utánvétellel járó többletköltségekről a megrendelés későbbi szakaszában kap tájékoztatást a Felhasználó.

5.4.8 A „Tovább” gombra kattintva a Felhasználó átlép a vásárlás folyamatának következő lépésére.

5.5 Belépés

5.5.1 A felületen a Felhasználó eldöntheti, hogy regisztrációval, avagy regisztráció nélkül (vendégként) kíván-e vásárolni a Webáruházban.

5.5.2 Ahhoz, hogy a Webáruházban vásárolhasson, a regisztráció nélküli Felhasználónak minden esetben el kell fogadni az ÁSZF, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseket.

5.5.3 A „Tovább” gombra kattintva a Felhasználó átlép a vásárlás folyamatának következő lépésére.

5.6 Szállítási mód kiválasztása, szállítási cím megadása

5.6.1 Felhasználó ezen a felületen tudja kiválasztani a szállítás módját, valamint megadni a számlázási cím. A Szolgáltató csak magyarországi cím esetén vállal kiszállítást.

5.6.2 Amennyiben a Felhasználó regisztrált felhasználóként belépve vásárol, a szállítási cím adatok kitöltését a Honlap a regisztráció során a Felhasználó által korábban megadott szállítás cím adatokkal automatikusan kitölti, így könnyítve a vásárlás folyamatát. Amennyiben a Felhasználó korábban több belföldi szállítási címet is megadott, a Honlap felkínálja számára a lehetőséget, hogy ezen címek közül válasszon. 

A szolgáltató szállítási költségek vonatkozásában az alábbiakat vállalja:

 • A Felhasználó online kosárnak értéke (szállítási díj nélkül) nem éri el a bruttó 15.000 Ft-ot (tizenötezer magyar HUF - forint), akkor a szállítási díj bruttó 1290 Ft (ezerkétszázkilencven magyar HUF - forint)
 • Ha a Felhasználó online kosárnak értéke (szállítási díj nélkül) eléri a bruttó 15.000 Ft-ot (tizenötezer magyar HUF - forint), akkor a szállítási díj ingyenes. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

Szolgáltató jogosult nyereményjátékok, promóciók, akciók és egyéb vásárlást ösztönző tevékenységek útján a szállítási díj tekintetében a fogyasztó számára a fenti rendelkezéseknél kedvezőbb feltételeket meghatározni.

Felhívjuk a Felhasználók szíves figyelmét, hogy a szállítási díj nem azonos a 6.1. pontban szereplő utánvétes fizetési módhoz kapcsolódó utánvét díjával.

5.6.3 A „Tovább” gombra kattintva a Felhasználó átlép a vásárlás folyamatának következő lépésére.

5.7 Fizetési mód kiválasztása

5.7.1 A Webáruházban történő vásárlás során a felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat:

Online bankkártyás fizetéssel

Utánvéttel

 

Az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó részletes tájékoztatást a jelen ÁSZF alábbi 6 pontja tartalmazza.

5.7.2 A Felhasználó a számára megfelelő fizetési mód kiválasztását követően, a „Tovább” gombra kattintva átlép a vásárlás folyamatának záró lépésére.

5.8 Összegzés

5.8.1 A vásárlási folyamat záró lépéseként a Felhasználó ellenőrizheti az általa összeállított kosár tartalmát és az összes eddig megadott adatot, fizetési módot.

5.8.2 A Felhasználónak lehetősége van mind a kosara tartalmának, mind az általa megadott adatok vagy kiválasztott fizetési mód módosítására, az adott adat alatt megjelenő „módosítás” linkre kattintva.

5.8.3 Amennyiben a vásárlási folyamat során a Felhasználó kupont szerzett, itt lehetősége van ezen további kupon kódjának megadására és ez által esetlegesen kedvezmény érvényesítésére.

5.9 Felhasználó a megrendelését a „Megrendelem” gombra kattintással tudja elküldeni a Szolgáltató részére. A megrendelés sikerességéről Szolgáltató a megrendelést követő felületen, valamint az alábbi 5.10 pontban hivatkozott e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót.

5.10 A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, amely a Szolgáltató és a Felhasználó között a megrendelt termékek tekintetében létrehozza az adásvételi szerződést.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megfelelő indoklással akár már visszaigazolt megrendelésektől is elálljon a Felhasználó megfelelő tájékoztatása és a már megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítése mellett.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk.-ban, és az Ekertv.-ben foglaltak irányadók. A szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, abban az esetben, ha a Felhasználó a Ptk. 8:1.§ 3. pontja alapján fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A Szolgáltató ezen kívül szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés nyelve magyar.

5.11 Amennyiben Felhasználó a Honlapon 24 órán belül több időpontban megrendelést adott le, abban az esetben kérjük vegye fel Szolgáltató vevőszolgálatával jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségén a kapcsolatot annak érdekében, hogy a Szolgáltató a részrendeléseket együttesen, egyszerre teljesíteni tudja.

Ha a Felhasználó a Honlapon 24 órán belül több rendelést adott le és ezeknek a rendeléseknek a kiszállítását ugyanarra a címre kérte, akkor a Szolgáltató egyszeri szállítási díj felszámításával küldi ki a Felhasználó számára a megrendeléseket. Szolgáltatónak azonban nem áll módjában a részrendeléseket teljesíteni, amennyiben Felhasználó különböző szállítási címet adott meg.

5.12 Szolgáltató a megrendelt termékekről a Felhasználó részére elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki, amelyet a kiszállítását követően e-mailben vagy postán eljuttat a Felhasználó általa a megrendelés során megadott elérhetőségekre.

5.13 A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

 1. FIZETÉS

6.1 A Webáruházban a Felhasználók a fenti 5.7.1 pontban is hivatkozott kétféle fizetési mód közül választhatnak.

6.2 Amennyiben a Felhasználó az utánvétes fizetési lehetőséget választja, úgy lehetősége van arra, hogy a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesítse készpénzben. Ebben az esetben a futárszolgálat által felszámított többlet díj (kezelési költség) a Felhasználó által fizetendő összeget növeli. Az utánvét díja bruttó 1.000 Ft (egyezer forint).

6.3 A Felhasználnak módjában áll a megrendelése végösszegét bankkártyával megfizetni a OTP Bank SimplePay by OTP rendszeren keresztül. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO.

Ebben az esetben a vásárlási folyamat lezárásként megjelenő „Fizetés” gombra kattintva automatikusan átlép a fizetési szolgáltató oldalára. A kártyaadatok begépelése után nyomja meg a „Fizetés” gombot, és várjon, amíg a rendszer feldolgozza a tranzakciót. Miután a tranzakció feldolgozásra került, a rendszer megjeleníti a visszaigazolást a fizetési kérésről, majd visszairányítja a Felhasználót a Webáruházba. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

A bankkártyával való fizetés a OTP bank szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így a Felhasználó banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

6.4 A Szolgáltató a megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy a Felhasználó nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

6.5 A Felhasználó hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

6.6 A hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése

6.6.1 Amennyiben a Felhasználó az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ezt írásban (e-mailben: ugyfelszolgalat@hellenergystore.com) jeleznie kell a Szolgáltató felé. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Felhasználót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

6.6.2 Amennyiben a Felhasználó az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Felhasználót az észlelt különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Felhasználó részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

 

 1. SZÁLLÍTÁS

7.1 A megrendelt termékek kiszállítását a Szolgáltató szállítási díj ellenében biztosítja a jelen ÁSZF 5.6 pontjának megfelelően, amely díjról a Felhasználót a megrendelési folyamat keretében tájékoztatja.

7.2 A Webáruházban leadott rendelések kiszállítása a

7.2.1. GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől péntekig 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ezen időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan belföldi szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

7.2.2. MPL - Magyar Posta Logisztika - Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől péntekig 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ezen időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan belföldi szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

7.2.3. Házhoz kézbesítésnél: Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Sikertelen egyeztetés esetén az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

7.3 A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre. A futárszolgálat további 1 (egy) alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállításra nem kerül sor, ez esetben kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

7.4 A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával a Felhasználó elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

7.5 Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során – a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében – jegyzőkönyv felvételét kell kérnie, és a csomagot ne vegye át. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

7.6 A megrendelés kiszállításának határideje 1-3 munkanap.

A Szolgáltató - eltérő tájékoztatás vagy megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 5 napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

7.7 A munkanapokon 12:00 óráig beérkezett és kifizetett megrendeléseket Szolgáltató igyekszik még aznap a futárnak átadni. Az átadás megtörténtekor e-mailben értesíti a Felhasználót.

7.8 A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó (lásd. az alábbi 9. pontot) jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

7.9 Szolgáltató a megrendelések személyesen történő átvételére nem biztosít lehetőséget.

7.10 A Szolgáltató a Felhasználó érvényes megrendelése ellenére nem köteles a termékek szállítására akkor, ha a termékek házhozszállítását jogszabály vagy más kötelezően alkalmazandó intézkedés korlátozza vagy tiltja meg. A Szolgáltató fenntartja a szállítás megtagadásának jogát továbbá arra az esetre is, ha a vele együttműködő futárszolgálat a házhozszállítási tevékenységét alapos okkal szünetelteti. Ezekben az esetekben a Szolgáltató egyedileg lép kapcsolatba a nem teljesíthető megrendelést leadó Felhasználókkal annak érdekében, hogy a termékek már kifizetett vételárát 2 (két) héten belül visszatérítse, avagy a megrendelés házhozszállításának későbbi időpontra történő elhalasztásáról egyeztessen.

7.12. Különleges szállítási rend:

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy a Hűtők rendelése esetén a szállítást, mivel törékeny termék, a BHS Trans Kft. közreműködésével visszük házhoz, így a szállítás a megrendeléstől eltelt 2 héten belül történik meg ingyenesen, kizárólag Magyarország területére.

 

 1. KUPON RENDSZER

8.1 A Szolgáltató esetenként kuponokat biztosíthat a Felhasználók részére a Webáruházban történő megrendeléseikhez kapcsolódóan.

8.2 A Szolgáltató az alábbi típusú kuponokat biztosíthatja:

 1. a) „Hívd meg barátod!” kupon: A Szolgáltató 500 Ft összegű kupont biztost annak a regisztrált Felhasználónak, aki egy ismerősét meghívja, feltéve, hogy az általa meghívott személy a Webáruházban regisztrál és vásárol. A meghívást kezdeményező regisztrált Felhasználó által meghívott minden egyes regisztrált és vásárlást teljesítő új felhasználó első vásárlása után biztosítja ezt a kupont a meghívást kezdeményező regisztrált Felhasználó részére. Ezzel párhuzamosan a Szolgáltató a meghívott Felhasználó részére is biztosítja ezt a kupont, amelyet a meghívott Felhasználó akár az első vásárlása keretében is felhasználhat.
 2. b) „Influenszer marketinghez megfelelő kupon”: A Szolgáltató a vele szerződött influenszerek részére bármely két tálca (azaz 24 darab) energia illetve üdítőital vásárlása esetén a vételárból 10% kedvezményt a megadott influenszer kuponkód beváltása esetén.

8.3 A Felhasználó egy adott megrendelés leadásához kapcsolódóan érvényesítheti (aktiválhatja) korábban megszerzett kuponjait. A kupon aktiválásával, a kuponon meghatározott százalékkal csökken a fizetendő számla végösszege. Vásárlásonként csak egy kupon beváltása lehetséges, a kuponkedvezmények nem vonhatók össze.

8.4 A szolgáltató által biztosított kuponok csak a kuponon feltüntetett határidőn belül érvényesíthetők. A határidő elteltét követően a kupon nem aktiválható, az eltűnik a Felhasználó profiljából.

 

 1. A Felhasználót megillető ELÁLLÁSI JOG

9.1 Az e pontban alább foglaltak kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználót esetében alkalmazandók. Az a Felhasználó minősül a Ptk. 8:1. § 3. pontja alapján fogyasztónak, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Nem minősül fogyasztónak és így az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

9.2 A Felhasználó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, a termékek visszaküldése esetére rögzített szabályok betartása mellett. Az elállási jog a megrendelés leadása és a megrendelt termék kiszállítása között is gyakorolható.

Nem terjed ki az itt hivatkozott Kormányrendelet hatálya az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre.

9.3 Amennyiben Felhasználó élni kíván elállási jogával, azt írásban kell jeleznie a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén csatolva a kitöltött elállási nyilatkozattal vagy a futárszolgálat e-mail címén. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató postára adás időpontját veszi figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelt terméket a Felhasználó átvette, vagy az általa megjelölt - a fuvarozótól eltérő -harmadik személy azt átvette.

9.4 Felhasználó köteles az elállással érintett termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy leadni a Szolgáltató részére a következő címre: 2120 Dunakeszi, Pallaga u. 7. címen leadni.

A terméket hiánytalan mennyiségi és újra eladható, minőségi állapotában eredeti csomagolásban kell visszaküldeni, a termékhez tartozó mellékelt okmányokkal együtt.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie.

9.5 Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Erre tekintettel a Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára!

9.6 Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 13. A fogyasztó a Korm. rendelet 29. § alapján nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállás szerinti jogát olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl.: fehérnemű).

9.7 Szolgáltató a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

9.8 A vételár visszatérítése során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

10.1 Kellékszavatosság

10.1.1 Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

10.1.2 Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.1.3 Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.1.4 Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

10.1.5 A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.1.6 A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

10.1.7 A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.1.8 Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

10.2 Termékszavatosság

10.2.1 Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.2.2 Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.2.3 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.2.4 Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.2.5 Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

10.2.6 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

10.2.7 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10.2.8 Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.3 Jótállás

10.3.1 A Webáruházban értékesített termékekre irányadó jótállás és szavatosság feltételeit a hatályos magyar jogszabályok határozzák meg, amennyiben a gyártó másként nem rendelkezik. Jótállási kötelezettség csak jogszabály alapján kötelező esetekben (151/2003. (IX. 22.) sz. kormányrendelet) a tartós fogyasztási cikkek tekintetében terheli a Szolgáltatót és csak a jogszabályban kötelezően meghatározott időtartamig. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.4 A szavatossági igények érvényesítése

10.4.1 A Felhasználó szavatossági igényét a Szolgáltatónak az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeire küldött írásbeli értesítés útján gyakorolhatja.

10.4.2 A szavatossági igény érvényesítése során a Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

10.4.3 A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

10.4.4 Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

10.4.5 A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

10.4.6 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1 A Webáruház üzemeltetése során a Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4 Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.5 Panaszának elutasítása esetén a Felhasználó panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20.

Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800

Faxszám: +36 (1) 210-4677

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36  (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: +36 (46) 501-091, 501-870

Fax száma: +36 (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1 A Felhasználó által a Honlapon megadott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

12.2 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.3 Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.4 Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Jelen ÁSZF érvénybe lépésének időpontja: 2022. április 11.

 

 

 

VÁLOGASS KEDVEDRE!